دیبا موزیک تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد و در پایگاه ساماندهی ثبت شده است

دانلود ریمیکس عمو میگن همه لوکس شدن – اینستاگرام

 اهنگ ریمیکس عمو میگن همه لوکس شدن – اینستاگرام با پخش آنلاین موسیقی از رسانه دیبا موزیک

Listen to the Song Hame Looks Shodan (Remix) by the singer Amoo Migan

 عمو میگن همه لوکس شدن اینستاگرام

متن ترانه

رو ﺑﻴﺖ ﺳﻔﻴﺪ☠️
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ☠️
آزاد ﺷﺪم ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻧﻨﻪ☠️
اﻳﺸﺎﻟﻠﻪ آزادی ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﻪ☠️
آزاد ﺷﺪم ﭼﺸﻤﺎﻣﻮن ﺗﺮه☠️
اﻳﺸﺎﻟﻠﻪ ﺑﻴﺮون دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮه☠️
آزاد ﺷﺪم ﺑﻴﺎ ﺑﻐﻠﻢ☠️
ﻫﻤﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻦ و ﻣﻦ ا ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺒﻢ☠️
آزاد ﺷﺪم ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻢ☠️
ﻣﻦ ﺗﻮو ﺣﺒﺲ ﺑﻮدم و ﺑﻰ ﺧﺒﺮم ﻫﻤﻪ ﻋﺠﺒﻦ☠️
داﺳﺘﺎن ﺷﺪه ﻫﻤﻪ ﺗﻮو ﻏﻤﻦ☠️
ﭼﺮا ﻟﻨﮓ و ﭘﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ رو ﻫﻤﻦ☠️
پ ﻧﻨﻪ ﻧﻨﻪ ﺧﺎک ﺗﻮو ﺳﺮم☠️
ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﻧﺎﻣﻮﺳﻢ ﺑﺮﻳﺰ آب ﭘﺎک رو دﺳﺘﻢ☠️
آزاد ﺷﺪم ﺑﺪه ﺑﺒﻴﻨﻢ☠️
ﻫﻤﻪ ﺳﺮا ﺧﻤِ ﻣﮕﻪ ﺗﻮو اﻳﻦ ﺗﻠﻔﻨﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﺪن☠️
اﻳﻦ ﻳﺎﺑﻮا ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻦ☠️
ﻣﺮدم ﮔﺸﻨﻦ ﻣﮕﻪ اﻳﻨﺎ ﻛﺠﺎ ﭼﺮﻳﺪن☠️
ﺑﭽﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺎم ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻴﻠﻦ☠️
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻰ ﻛﺠﺎ ﭼﭙﻴﺪن☠️
اﻳﻨﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻦ ﻟﺎﺗﺎ ﭼﺮا ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮن☠️
ﭼﺮا ﺧﺮج ﺟﻨﮓ و أ ﺗﻮو ﺟﻴﺐ ﻣﻴﮕﻴﺮن☠️
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ☠️
ارازل ﺑﺨﺖ ارﺑﺎﺑﺎی ﺷﻬﺮ☠️
ﻧﻮﻛﺮای ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ☠️
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺳﺨﺖ☠️
ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺷﻬﺮ☠️
ارازل ﺑﺨﺖ ارﺑﺎﺑﺎی ﺷﻬﺮ☠️
ﻧﻮﻛﺮای ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ☠️
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺳﺨﺖ☠️
ﻫﻪ ﻋﻤﻮ ﻋﻤﻮ ﻧﻮﻛﺮم ﻋﻤﻮ ﻋﻤﻮ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﻋﻤﻮ☠️
دﻳﺮوز اوﻣﺪم ﭘﺮ دردﺳﺮم☠️
ﻋﻤﻮ راه داره ﺑﻜﺶ ﻳﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮم☠️
پ ﻋﻤﻮ ﻣﻴﮕﻦ ﻫﻤﻪ ﻟﻮﻛﺲ ﺷﺪن ﺑﺎﻟﺎﻫﺎ ﺗﻮپ ﺷﺪه☠️
روﻏﻨﺎ ﻧﻮچ ﺷﺪه ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪن☠️
ﻛﻮر ﺷﺪن وﻳﻠﺎﻫﺎ ﺗﻮپ ﺑﻮده ﭼﻴ؟☠️
ﻣﻴﮕﻦ رواﻟﻪ ﺳﻮپ ﺷﺪه☠️
ﻋﻤﻮ ﻣﻴﮕﻦ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ ﺳﺎﻧﺘﺎﻟﻦ ﻣﺎﻧﺘﺎﻟﻦ☠️
ﺧﻮﻧﻪ ی ﻟﺎﺷﺨﻮرا ﺷﻴﮏ ﻣﻴﺮن☠️
ﻣﻴﻔﺮوﺷﻦ ﻣﻴﺨﺮن☠️
ﻋﻤﻮ ﻣﻴﮕﻦ ﮔﺮون ﺷﺪه☠️
ﻧﺨﺮم ﻣﻴﺨﺮن ﺑﺪﺗﺮم ﻣﻴﺒﺮن☠️
ﻫﻴﭽﻜﺴﻢ ﺣﺮف ﻧﺰد☠️
ﻋﻤﻮ ﻋﻤﻮ ﭘﺪرا در ﻫﻤﻦ ﻋﻤﻮ☠️
ﺟﻠﻮ ﺧﻮﻧﻮاده ﻫﺎﺷﻮن ﻫﻢ ﺷﺮﻣﻨﺪن ﻋﻤﻮ☠️
ﻋﻤﻮ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻦ☠️
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ واﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎﺷﻮن ﻧﺬر ﻣﻴﺪن ﻋﻤﻮ☠️
ﻋﻤﻮ ﮔﺸﻨﻪ ﻫﺎ ﻓﺤﺶ ﻣﻴﺪن☠️
ﻟﺨﺖ ﻣﻴﺸﻦ ﻫﻞ ﻣﻴﺪن ﻟﻔﻆ ﻣﻴﺮن☠️
ﻋﻤﻮ رﻓﻴﻘﺎم ﺑﻴﻜﺎرن ﺑﻴﻤﺎرن☠️

اهنگ حمید صفت

***************

عمو میگن همه لوکس شدن – اینستاگرام

به این آهنگ امتیاز دهید

امتیاز 5 / 5. تعداد رای: 1

اولین نفری باشید که به این آهنگ امتیاز می دهید.

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.